REGULAMIN UDZIAŁU W FESTIWALU 2018

REGULAMIN UDZIAŁU W VIII MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MŁODYCH „FOLKOWE INSPIRACJE”

REGULAMIN UDZIAŁU
W VIII MIĘDZYNARODOWYM FESTIWALU TWÓRCZOŚCI MŁODYCH „FOLKOWE INSPIRACJE”
Łódź, Załęcze Wielkie, 23-30.06.2018 r.

I. UCZESTNICTWO W FESTIWALU
1. Uczestnikami festiwalu są:
a. Dzieci, młodzież i dorośli, prezentujący swoją twórczość indywidualnie lub zespołowo na scenach festiwalowych, na wystawach oraz podczas festiwalowych innych wydarzeń.
b. Dzieci i młodzież uczestnicząca w warsztatach i działaniach edukacyjnych.
c. Młodzież biorąca udział w projektach festiwalowych.
d. Specjaliści z różnych dziedzin wynikających z programu festiwalu.
e. Młodzi i dorośli wolontariusze.
f. Publiczność festiwalowa.
2. Niepełnoletni uczestnicy festiwalu biorą udział w wydarzeniach festiwalowych pod opieką dorosłych: wychowawców, instruktorów, opiekunów, koordynatorów projektów festiwalowych lub rodziców.
3. Uczestnictwo w wydarzeniach festiwalowych dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych, biorących udział w prezentacjach odbywa się zgodnie z programem festiwalu opracowanym przez organizatora.
4. Każdy uczestnik, który bierze udział w konkursach, koncertach, prezentacjach scenicznych lub innych działaniach programowych ma obowiązek zarejestrować się na stronie internetowej festiwalu www.folkoweinspiracje.pl poprzez wypełnienie aplikacji – KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU i przesłanie jej pod wskazany w aplikacji adres. Rejestracja udziału w festiwalu rozpoczyna się dnia 10.04.2018 r. a kończy się dnia 10.06.2018 r.
5. Zespół, grupę rejestruje kierownik zespołu, indywidualnych uczestników niepełnoletnich rejestruje opiekun. Pełnoletni uczestnik indywidualny rejestruje się osobiście.
6. W przypadku zgłoszenia kilku zespołów z jednej instytucji/organizacji, każdy zespół rejestruje się oddzielnie.
7. Wolontariusze rejestrują się indywidualnie, wypełniają – KARTĘ WOLONTARIUSZA.
8. Publiczność bierze udział w wydarzeniach festiwalowych otwartych lub za biletami lub zaproszeniami
– według informacji zawartych w szczegółowym programie Festiwalu.
9. O rezygnacji z udziału w festiwalu uczestnika zarejestrowanego należy powiadomić organizatora pisemnie na adres info@folkoweinspiracje.pl, najpóźniej do dnia 01.06.2018 r. W przypadku rezygnacji po tym terminie nie jest możliwy zwrot wpłaty ewentualnego wpisowego.

II. TERMIN FESTIWALU
23.06.-30.06.2018 r. (przyjazd 22.06.2018, wyjazd 01.07.2018 – 8 dni festiwalowych).

III. WPISOWE, INNE OPŁATY FESTIWALOWE
1. Uczestnicy konkursu ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – WOKAL, ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – CHOREOGRAFIA mają obowiązek opłacenia wpisowego: 30 zł (7 Euro) od solisty, 150 zł (35 Euro) od zespołu.
2. Uczestnicy konkursu ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – FOTO, ZŁOTA ŁÓDKA 2018 – VIDEO oraz ZŁOTA ŁÓDKA 2018
– DESIGN mają obowiązek opłacenia wpisowego – 15 zł (3 Euro) od indywidualnego uczestnika.
3. W ramach wpisowego każdy uczestnik weźmie udział w prezentacji konkursowej ZŁOTA ŁÓDKA 2018 i innych działaniach festiwalowych oraz otrzyma gadżety festiwalowe. Akredytacja obowiązuje bez względu
na czas pobytu na festiwalu.
4. Wpisowe nie obowiązuje uczestników warsztatów i otwartych imprez festiwalowych.
5. W przypadku niezgłoszenia rezygnacji z udziału w festiwalu do dnia 10.06.2018 r. wpisowe nie będzie zwracane.
6. Uczestnicy z Polski korzystający z noclegów i wyżywienia, którzy zgłosili to zapotrzebowanie w KARCIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W FESTIWALU ponoszą koszty noclegu – 45 zł od osoby za noc i 35 zł za wyżywienie od osoby za dzień.
7. Wpisowe i odpłatności uczestników zagranicznych i uczestników polskich biorących udział w projektach, określane są przez organizatora.
8. Koszty transportu na festiwal uczestnicy festiwalu ponoszą we własnym zakresie.
9. Koszty ubezpieczenia uczestnicy festiwalu ponoszą we własnym zakresie.
10. Wpisowe i przewidzianą regulaminem odpłatność za noclegi i wyżywienie, należy uiścić najpóźniej do dnia 15.06.2018 r. na konto: FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO, ul. R. Traugutta 5/5, 90-106 Łódź; nr konta bankowego: BZ WBK 79 1090 2705 0000 0001 1024 6980. Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko uczestnika lub nazwę zespołu oraz dopisek „FOLKOWE INSPIRACJE 2018”
11. Uczestnicy zagraniczni wpłacają wpisowe i inne opłaty ustalone z organizatorem w pierwszym dniu przyjazdu, podczas rejestracji w Biurze Festiwalu.

IV. INFORMACJE PROGRAMOWE
1. Program szczegółowy festiwalu będzie opublikowany na stronie www.folkoweinspiracje.pl od dnia 15.04.2018 r.
2. Zespoły biorące udział w festiwalu przygotowują program koncertowy z repertuarem tematycznie związanym
z ideą festiwalu: zespoły choreograficzne (od 15 do 30 min.), zespoły wokalne i soliści (od 10 do 20 min.)
3. O wyborze utworów na koncerty festiwalowe zdecydują organizatorzy.
4. Utwory przygotowane przez zespoły i solistów na konkurs ZŁOTA ŁÓDKA 2018 mogą stanowić również repertuar koncertowy.
5. Każdy uczestnik biorący udział w 8 dniach festiwalu będzie miał możliwość wystąpienia na 4 różnych scenach i miejscach prezentacji artystycznych.

V. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FESTIWALU
1. Za bezpieczeństwo w miejscach realizacji programu festiwalowego odpowiada organizator, zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach.
2. Na festiwal zespoły przyjeżdżają z opiekunami w liczbie określonej obowiązującymi przepisami. Instruktor nie może być jedynym opiekunem, nie może być też członkiem zespołu. Ponosi on całkowitą
odpowiedzialność za prezentacje i bezpieczeństwo uczestników, oraz porządek również w szatniach i garderobach. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy w garderobach i na salach
prób.
3. Organizator zapewnia opiekę medyczną uczestnikom festiwalu w miejscach imprez.
4. Uczestnicy festiwalu mają obowiązek ubezpieczenia się na czas przejazdu i pobytu na festiwalu od następstw nieszczęśliwych wypadków lub posiadać aktualne ubezpieczenie zawarte przez instytucję delegującą lub szkołę.

VI. INNE POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Uczestnicy konkursów festiwalowych i artyści scen festiwalowych wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatorów wizerunku oraz materiałów konkursowych.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, kolejności przesłuchań konkursowych wynikających z przyczyn organizacyjnych.
3. Nieodebrane nagrody w konkursach ZŁOTA ŁÓDKA 2018 zostaną przesłane kurierem na koszt odbiorcy po wcześniejszym dostarczeniu pisemnego oświadczenia oraz pokryciu przez adresata kosztów przesyłki. W tym celu należy do dnia 10.09.2018 r. przesłać faksem potwierdzenie pokrycia należności za doręczenie. Brak reakcji ze strony zainteresowanej spowoduje przekazanie nagrody do wykorzystania w innym konkursie.
4. Pytania, prośby, uwagi należy kierować na adres: info@folkoweinspiracje.pl